Stichting Hoop voor Hoog Hammen

Hoofdweg 100

9616 TE

Scharmer

KVK 78271576

 

Doelstellingen Stichting Hoop voor Hammen:


1. Behoud, herstel en restauratie van de boerderij met omliggende landerijen, genaamd ‘Hoog Hammen’.


2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het in eigendom verwerven van voormelde boerderij met een (gedeelte van de) bijgelegen landerijen;

  • Het behouden, herstellen en restaureren van het voorhuis en twee schuren alsmede de herbouw van een gesloopte bijschuur, waaronder begrepen het treffen van maatregelen die noodzakelijk zijn voor herstel van aardbevingsschade, renovatie en versterking;

  • Het beheren en exploiteren van boerderij en de bijgelegen landerijen, waarbij ten aanzien van de landerijen wordt beoogd een invulling te geven aan landbouwtransitie naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw en aan landschapsontwikkeling.